Diensten

Private-i richt zich op een brede klantenkring. Door de ervaring opgedaan bij de Nederlandse politie, kan ik je van dienst zijn in de meest uiteenlopende onderzoeken.

Ik bied ondersteuning en kan fungeren als vraagbaak op diverse juridische vlakken.

Wanneer je een gerechtvaardigd belang hebt, neem ik jouw recht als burger over, en kan binnen de geldende wet- en regelgeving onderzoek doen.

Met nagenoeg iedere vraag kan je bij ons terecht. Een greep uit de onderzoeken die ik, (al dan niet in samenwerking met mijn partners)  tot dus ver hebben gedaan:

 • Fraude : Zorgfraude - Woonfraude en Controle Vastgoed - Sociale Dienstefraude - Alimentatiefraude
 • Oplichting
 • Ongewenst/ Overschrijdend Gedrag 
 • Pre- en in-employment Screening Personen/Bedrijven
 • Stalking
 • Overspel/Ontrouw in een Relatie
 • Ziekteverzuim
 • Diefstal en Verduistering - Diefstal in/uit Bedrijf
 • Observatie van Personen en/of Goederen
 • Plagiaat  
 • Pseudokoop
 • Overtreden concurrentiebeding
 • Hulp bij Contact met De Politie 
 • Hulp bij Aangifte 
 • Dossieronderzoek bij Strafzaken.

Werkzaamheden buiten Nederland behoren ook tot de mogelijkheden.

Met elk onderzoek wordt er rekening gehouden met de privacy gedragscode en wordt er gewerkt binnen de wettelijke kaders.
Wat is mijn werkwijze

 • Zoals je begrijpt, is iedere casus uniek en is onderstaande eerder een leidraad.
 • Telefonisch of e-mail contact, waarin je alvast een korte samenvatting van de casus kunt geven.
 • Oriëntatie gesprek
 • Hierna bied ik een schriftelijk 'plan van aanpak' en offerte aan.
 • Indien je akkoord gaat met het 'plan van aanpak' en de offerte, én na betaling van het voorschot, ga ik voor je aan het werk.
 • Schriftelijk cq digitaal vastleggen van onze bevindingen.
 • Een mondelinge evaluatie waarbij ik je, indien van toepassing, ook van advies kan voorzien.
 • Een eindrapportage schriftelijk en/of digitaal

FAQ

1. Wat is de Privacy gedragscode?

Privacygedragscode verplicht voor alle particuliere recherchebureaus

Alle particuliere recherchebureaus zijn verplicht de Privacygedragscode voor de particuliere onderzoeksbureaus te volgen. De Minister van Justitie heeft het naleven van de gedragscode als verplichte voorwaarde gesteld voor het verkrijgen van een vergunning

In deze gedragscode staat onder andere hoe onderzoek in de praktijk moet worden uitgevoerd en hoe om te gaan met de persoonsgegevens van de mensen naar wie onderzoek wordt gedaan.

De privacygedragscode geeft ook bescherming aan personen die onderzocht worden door particuliere recherchebureaus. Onderzochte personen moeten in enig stadium van het onderzoek worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Zij kunnen ook klachten indienen tegen aangesloten recherchebureaus.

In de gedragscode staan verder onder meer regels over

 • Het gerechtvaardigd belang om een onderzoek uit te voeren.
 • Het doel waarvoor de gegevens verzamelt worden.
 • Hoe lang de gegevens bewaart mogen worden.
 • Geheimhouding.
 • Beveiliging van de gegevens.
 • De regels voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
 • De wettelijke informatieplicht jegens een onderzochte persoon.

Private-i recherchebureau doet onderzoek indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Daarnaast houden wij altijd rekening met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Wat betekenen de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit?

 • Proportionaliteit: staat de onderzoeksmethode in verhouding tot het mogelijke vergrijp,
 • Subsidiariteit: de onderzoeksmethode met de minste impact wordt te allen tijde eerst ingezet.  

Wilt u meer weten over de Privacy gedragscode? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen hem digitaal naar u verzenden. 


2. Heeft Private-i een klachtenregeling?

Jazeker ! Je kunt hem digitaal bij mij opvragen maar ook hier inlezen. 

Klachtenregeling Private-i Recherchebureau 

 Hoewel wij alles zullen doen om u maximaal van dienst te zijn, kan er desondanks toch een situatie ontstaan waarin u uw ongenoegen kenbaar wenst te maken. Onderstaand treft u onze klachtenprocedure aan. Uw klacht wordt uiteraard zeer serieus genomen. Wij hopen dat wij in goed overleg met elkaar tot een passende oplossing kunnen komen. Wij hopen te kunnen leren van dit soort situaties ter voorkoming van soortgelijke situaties in de toekomst.

 Artikel 1. Definities en reikwijdte 

 Deze regeling verstaat onder: 1.de organisatie: Private-i ;  2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie; 3. een gedraging : het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers; 4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend; 5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde; 6. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen; 7. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur. 

 Artikel 2. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Private-i en haar medewerkers. 

 Artikel 3. Wijze van indienen 

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft. 

 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens: – de naam en adres van de klager; – de datum; – een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt; – de gronden waarop de klager bezwaar maakt 

 3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. 

 4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen 

 Artikel 4. Indieningstermijn De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden. 

 Artikel 5. Kosteloze behandeling Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden. 

 Artikel 6. Ontvangstbevestiging De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst. 

 Artikel 7 De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure 1.De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud. 2.De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen. 

 Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure. 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht. 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen. 

 Artikel 10. Beslissing De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht. 

 Artikel 11. Schriftelijke mededeling De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld. 

 Artikel 12. Beroepschrift Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie. 

 Artikel 13. Wijze van indienen 

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie. 2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens: – de naam en adres van de klager; – de datum; – een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt; – de gronden waarop de klager bezwaar maakt. 

 3. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. 

 4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen. 

 Artikel 14. Ontvangstbevestiging De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst. 

 Artikel 15. Wijze van behandelen 

 1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet ontvankelijk. 2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting. 

 3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden. 

 Artikel 16. Beslissing De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. 

 Artikel 17 De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde. 

 Artikel 18 Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

3. Wat zijn de algemene voorwaarden?


Algemene voorwaarden.

Artikel 1

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Private-i en haar opdrachtgever;
 • Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel van de tussen Private-i en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken dienen de afwijkingen schriftelijk of uitdrukkelijk controleerbaar te zijn overeengekomen;
 • Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze, of delen ervan, schriftelijk en uitdrukkelijk door Private-i schriftelijk akkoord zijn bevonden

Artikel 2

Een overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat Private-i een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke opdrachtbevestiging, als uit het feit dat Private-i uitvoering geeft aan een overeenkomst.


Artikel 3

 • Private-i is gehouden zijn diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de vastgestelde gedragscode en de van overheidswege gestelde kaders voor particuliere recherchebureaus;
 • Bij de uitvoering van de onderzoeken kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan;
 • Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Private-i de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Private-i blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden, maar voorwaarden van in te zetten derden kunnen afwijken van deze voorwaarden.


Artikel 4

 • Bij overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede het doel van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van Private-i een gerechtvaardigd belang bij de opdracht te hebben;
 • Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij te vermelden dat hij in diens hoedanigheid optreedt. Wordt dit niet gemeld, dan kan Private-i afwijken van de werkzaamheden;
 • Indien personeel van Private-i een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Private-i en zijn personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of Private-i of zijn personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken;
 • Na uitvoering van een onderzoek of andere werkzaamheden zal Private-i aan de opdrachtgever rapport uitbrengen van de bevindingen of geleverde diensten. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van Private-i afkomstig;
 • Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport en delen daarvan, alsmede de naam van Private-i en de opdrachtgever, mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt;
 • Private- is niet verplicht zijn informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

Artikel 5

 • De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan Private-i te verstrekken. De opdrachtgever zal Private-i zo nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren;
 • De opdrachtgever verplicht zich Private-i op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Hij zal geen handelingen mogen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.


Artikel 6

Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken zijn zowel Private-i als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis

Artikel 7

 • Zoals ook in de wettelijke gedragscode vastgelegd, is Private-i verplicht tot geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijk getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en aan de politie dient te worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever;
 • Private-i legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en ingehuurde krachten;
 • De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.


Artikel 8

 • De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim;
 • Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving, contante betaling of een ander schriftelijk overeengekomen wijze;
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens Private-i in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan Private-i verschuldigd. Voorts is Private-i op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Private-i aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag;
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag;
 • Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van recherche, incasso, deurwaarder en/of advocaat, die Private-i maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van de opdrachtgever;
 • Na totstandkoming -schriftelijk, per e-mail of mondeling (opgenomen met audio) van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de vooraf ingeplande uren aan Private-i verschuldigd wanneer de opdracht binnen 2 maanden voor datum van eerste dag van uitvoering wordt geannuleerd. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen;
 • Private-i behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst prijsverhogingen voordoen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten –, deze vooralsnog in rekening te brengen aan de opdrachtgever;
 • Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Private-i gerechtigd om al zijn werkzaamheden op te schorten;
 • Wanneer personeel van Private-i over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en daaraan verbonden kosten te vergoeden.


Artikel 9

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Private-i onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Private-i of diens leveranciers.


Artikel 10

 • In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Private-i gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Private-i tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn;
 • Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Private-i gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens

Private-i te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Private-i gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden;

 • Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat Private-i in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is Private-i gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden;
 • In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover Private-i verplicht tot onmiddellijke betaling van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt.


Artikel 11

 • De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan Private-i of aan zijn personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever Private-i niet in kennis heeft gesteld;
 • Zowel bij het aangaan van de overeenkomst als gedurende de uitvoering daarvan, is Private-i gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de in artikel 11.1 omschreven voorzienbare schade.


Artikel 12

 • Private-i is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Private-i en/of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;
 • Indien Private-i ingevolge artikel 12.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Indien er geen uitkering van de verzekering zal plaatsvinden, is de hoogte van de vergoeding voor schade niet hoger dan 250 euro in alle gevallen;
 • Private-i is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 12.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en de schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

Artikel 13

 • De opdrachtgever vrijwaart Private-i voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover Private-i worden uitgeoefend;
 • Van onzorgvuldigheid zal onder andere sprake zijn, indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.5 en artikel 6.


Artikel 14

Op de overeenkomsten op Nederlands grondgebied gesloten tussen Private-i en een opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.